ติดต่อเรา
Posted: admin Date: 2010-11-25 14:14:29
IP: 124.157.243.37
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

THE THAI RED CROSS SOCIRTY SAVINGS AND CREDIT CO.,LTD.
1873 RAMA IV Road, Phathumwan, Bangkok 10330

 

Website : http://www.trcs-coop.com

 เบอร์โทรศัพท์ สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2256-4081-5

FAX : 0-2250-1318


เลขหมายภายใน

ฝ่ายเงินกู้     กด 111 - 3


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป       กด 123 - 4


ฝ่ายการเงิน     กด  333


ฝ่ายบัญชี     กด 444


ฝ่ายทะเบียนและระบบข้อมูล    กด  555

 

 สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อฝากเงิน หรือชำระหนี้ได้โดยผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

-    ธนาคารไทยพาณิชย์     ประเภทบัญชีออมทรัพย์    เลขที่   045-2-26733-9  (สาขาสภากาชาดไทย)

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     ประเภทบัญชีออมทรัพย์    เลขที่  527-2-14797-1   (สาขาศรีราชา)

-  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย   ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่  056-2-01341-8  (สาขาสยามสแควร์)

-  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่  103-1-33700-8   (สาขาศาลาแดง)

-  ธนาคารธนชาต             ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่   056-2-00549-9   (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)

-  ธนาคารกสิกรไทย          ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่  623-2-17511-5   (สาขา ร.ร จุฬาลงกรณ์)

-  ธนาคารกรุงไทย            ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่  052-0-17070-9   (สาขาสยามสแควร์)

-  ธนาคารกรุงเทพ            ประเภทบัญชีออมทรัพย์    เลขที่  152-4-66641-7   (สาขาสยามสแควร์)

หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ส่งสำเนาใบนำฝากเงินทางโทรสารให้กับสหกรณ์ทันที โดยระบุเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล และประเภทของธุรกรรมที่จะติดต่อกับสหกรณ์ในใบนำฝากเงินด้วย

-