ประวิติสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
Posted: webmaster Date: 2012-05-11 11:22:34
IP: 110.164.75.222
 

ประวิติสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด

 18 พฤศจิกายน 2530

ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง(นายบุญวัฒน์ วีสกุล) เสนอโครงการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ต่อที่ประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 

22/2530 ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการให้ศึกษาและให้ติดตามความเป็นไปได้

ในการจัดตั้งสหกรณ์


26 กุมภาพันธ์ 2531

สภากาชาดไทย มีคำสั่งที่ 107/2531 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

 การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สภากาชาดไทย จำกัด 

23 มีนาคม 2531 ถึง 16 มิถุนายน 2531

คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ประชุมพิจารณา

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์ รวม 5 ครั้ง เห็นสมควรจัดตั้งสหกรณ์

ออมทรัพย์ขึ้น จึงเสนอคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเพื่อพิจารณา

6 กรกฎาคม 2531

ที่ประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 13/2531 รับทราบตามความเห็น

คณะกรรมการพิจารณา จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ได้
 

15 กันยายน 2531 ถึง 4 พฤศจิกายน 2531

 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งเปลี่ยนเป็นคณะผู้ริเริ่มจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯเนื่องจากกรมส่งเสริมฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่คือ

ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ฯจะต้องใช้บังคับและระเบียบใหม่ดังนั้นระเบียบ

เดิมที่พิจารณาไว้แล้วจึงใช้ไม่ได้ ต้องพิจารณาร่างระเบียบใหม่ตามที่กรมส่งเสริม

สหกรณ์กำหนด
 

3 กุมภาพันธ์ 2532 ถึง 24 เมษายน 2532

ประชุมคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับและระเบียบใหม่

โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาร่วมประชุมเป็นครั้งคราว รวม 8 ครั้ง
 

22 พฤษภาคม 2532

ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 199 คน ณ ห้องประชุม

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ฯ
 

13 มิถุนายน 2532

นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ สภากาชาดไทย จำกัด

(เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.008732 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.018322)

30 มิถุนายน 2532, 7 กรกฎาคม 2532 และ 14 กรกฎาคม 2532

ประชุมคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งฯ ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด รวม 3 ครั้ง
 

28 สิงหาคม 2532

ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเพื่อขอความเห็นชอบในระเบียบต่างๆที่กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดว่าต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
 

13 กันยายน 2532

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งแรกเพื่อพิจารณาการดำเนินการ

ในระยะแรกของสหกรณ์ ฯ และระเบียบต่างๆ
 

2 ตุลาคม 2532

เริ่มเปิดดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ