ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
Posted: webmaster Date: 2012-06-11 10:15:58
IP: 203.156.56.212
 

 


นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย

 
 


ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลาง

 

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้

 

นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายนโยบายการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการสถานเสาวภา


 

นายจำนง แสงมหาชัย

ผู้ช่วยเลขาธิการฯฝ่ายบุคคล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการของเลขาธิการ
สภากาชาดไทย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 


พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์

 

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร

ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด

 

นางสุนันทา  ศรอนุสิน
ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

 

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 

ผศ.ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย