เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
Posted: webmaster Date: 2012-06-11 13:28:29
IP: 110.164.75.222
 

 น.ส.ชุณหกานต์ ดิลกพันธุ์ศิริ
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด

 

  

น.ส.สันศนีย์  ไตรวุฒานนท์
รองผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด

 

  
 

              
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.  นางวรรณวิไล  ปานอาภรณ์     หัวหน้าฝ่าย
2.  นางสุปราณี  หวังสมัด            เจ้าหน้าที่
3.  นายสุทธิศักดิ์  โตสิงห์           เจ้าหน้าที่

4.  นางสาวศศิธร  เสนีย์              เจ้าหน้าที่
 
                      ฝ่ายเงินกู้                     
                             1.  นางสาววันณีย์  คล่องแคล่ว       หัวหน้าฝ่าย
                             2.  นางสุกัญญา  สังวรณ์ศิลป์         เจ้าหน้าที่
                             3.  นางสาวจุฑาภรณ์  จันทร์อ่วม      เจ้าหน้าที่

 
ฝ่ายทะเบียนและระบบข้อมูล
1.  นายขวัญชัย  ยิ่งยง                            หัวหน้าฝ่าย
2.  นางสาวจันทิรา  น้ำทับทิมทอง          เจ้าหน้าที่

 
                      ฝ่ายการเงิน
                             1.  นางวิมลพร  เสนะวัต                 หัวหน้าฝ่าย
                             2.  นางสาวคนึงนิจ  เปียงตา    เจ้าหน้าที่
                             2.  นายอรรถภูมิ  ธิประเสริฐ            จ้าหน้าที่

 

 


ฝ่ายบัญชี

1. นางสาวสิริลักษณ์  หลั่งทรัพย์

 


สำนักงานสหกรณ์ประจำโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา1.  นางนิวานี  โรจนวิสิษฏ์
      2.  นางปาริฉัตร  ศรีอุดมวัฒน์
  3.  นางสาวชลธิดา  แก้วก่า